ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №7
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства 2 этапа
ЖК «Новая Охта»: ход строительства 2 этапа
ЖК «Новая Охта»: ход строительства 2 этапа
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства 2 этапа
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №7
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №8
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №8
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №9
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №7
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №6
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №7
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №5
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №3
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №4
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №1
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №2
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №40
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса №40
ЖК «Новая Охта»: из группы застройщика
ЖК «Новая Охта»: из группы застройщика
ЖК «Новая Охта»: из группы застройщика
ЖК «Новая Охта»: из группы застройщика
ЖК «Новая Охта»: из группы застройщика
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №40
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома №33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 40
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 40
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 40
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 40
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 40
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 38
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 39
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 33
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 34
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 31
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 32
ЖК «Новая Охта»: ход строительства корпуса 32
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 27
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 27
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 27
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 28
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 28
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 29
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 29
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 30
ЖК «Новая Охта»: ход строительства дома 31
ЖК «Новая Охта»: дома 31,38
ЖК «Новая Охта»: корп 34
ЖК «Новая Охта»: корп 31,38
ЖК «Новая Охта»: общий вид с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид с проспекта Маршака
ЖК «Новая Охта»: общий вид с проспекта Маршака
ЖК «Новая Охта»: общий вид с ул. Корнея Чуковского
ЖК «Новая Охта»: паспорт объекта
ЖК «Новая Охта»: общий вид с Муринской дороги
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 36
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 36 с проспекта Маршака
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 36
ЖК «Новая Охта»: из группы дольщиков
ЖК «Новая Охта»: из группы дольщиков
ЖК «Новая Охта»: из группы дольщиков
ЖК «Новая Охта»: из группы дольщиков
ЖК «Новая Охта»: из группы дольщиков
ЖК «Новая Охта»: из группы дольщиков
ЖК «Новая Охта»: из группы дольщиков
ЖК «Новая Охта»: из группы дольщиков
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 36 с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 37 с проспекта Маршака
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 36 с проспекта Маршака
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 37
ЖК «Новая Охта»: окно корпуса 37
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 37
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 37 с проспекта Маршака
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 37
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 29
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 29 с прилегающей территории.
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 29.
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 29 с придомовой территории.
ЖК «Новая Охта»: балкон корпуса 29
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 27
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 27
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 27 с придомовой территории
ЖК «Новая Охта»: фасад корпуса 27
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 27 с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 34 с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса  33 с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 32 с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 35 с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 28 с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид корпуса 30 с прилегающей территории
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 36 и 22 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 2 и 3 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 4 и 5 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 4, 5, 6 и 7 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 16 и 9 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 16, 9 и 8 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 16, 9, 17 и 18 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 17 и 9 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 17 и 36 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 18, 19 и 20 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 19 и 20 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 19 и 20 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 19, 21, 22 и 36 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 11, 12 и 13 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 11, 12 и 13 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 13 и 14 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: вид на к. 2 и 3 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 5 и 6 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 6, 5 и 3 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 7 и 8 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 9 и 10 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: автобусная остановка Муринская дорога (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: вид на к. 2 и 3 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к.1 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: фасад 2 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: парадная к.2 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: парадная к.2 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 2 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: фасад 3 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к 3 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 3 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 3 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 4 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 4 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 4(21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 6 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: фасад 6 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на 13 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид 13 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 8 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 8 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 7 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 10 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 11 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид 14 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: парадная 14 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на 14 к. и паркинг слева от корпуса (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: фасад 12 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на 15 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 20 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: окна на фасаде 21 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: фасад 21 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: балконы и окна 22 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 22 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: фасад 17 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на 17 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на 18 к. (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид на к. 24 (21.09.2015)
ЖК «Новая Охта»: общий вид. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 12-й этаж 10-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 12-й этаж 10-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 2-й корпус. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: 7-й корпус. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 8-й корпус. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 6-й корпус. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: общий вид. корпус 2 и 3. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: фасад 2-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: окно 1-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 1 этаж 1-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: фасад 1-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 4-й корпус. 22.02,2015
ЖК «Новая Охта»: 6-й корпус. 22.02,2015
ЖК «Новая Охта»: 8-й корпус. 22.02,2015
ЖК «Новая Охта»: 3-й корпус. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: общий вид. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: Консультационный пункт. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: фасад 19-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: фасад 19-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: фасад 19-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: общий вид 19-го корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: строительная площадка 19 го корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: фасад 19-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: окно 5-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 5 -й корпус. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: 4-й корпус. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: общий вид 5-го и 4-го корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: 3-й корпус. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: строительная площадка 8-го корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: фасад 4-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: балкон 3-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: фасад 19-го корпус. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: 19-й корпус. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: фасад 19-го корпус. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: общий вид 19-й и 20-й корпус. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: паспорт объекта. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: входная группа 8-го корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: строительная площадка. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: лестничный пролет 12 корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: лестничный пролет 12 корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: 1 этаж 12 корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: 1 этаж 12 корпуса. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: фасад 8-го корпуса. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: общий вид 5-й и 6-й корпус. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: 19-й корпус. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: 19-й корпус. 22.02.2015.
ЖК «Новая Охта»: 8-й корпус. 22.02.2015
ЖК «Новая Охта»: общий вид. 22.02.2015
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (11.07.2014)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.09.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Строительство ЖК «Новая Охта» (15.06.2013)
Новые очереди ЖК июля, августа и сентября. Старты продаж и квартиры со скидками
Аэросъемка ЖК «Новая Охта»
  Народный рейтинг
  На основе 11 оценок пользователей
  оценка расположения
  оценка проекта
  оценка надежности
  Застройщик
  Группа ЛСР A+
  Разместить рейтинг на своем сайте
  Тип информера
  Пример
  Рейтинг застройщика
  по версии NOVOSTROY.SU
  HTML код для вставки

  Еще 43 объекта · Видеоинтервью · Группа Вконтакте
  Официальный сайт ЖК
  Адрес

  Красногвардейский район, локация «Мурино», Муниципальный Округ Полюстрово, Муринская дор., д. 13

  GPS координаты 60,0319 с.ш. 30,4526 в.д.

  Как добраться?
  Метро
  Статус продаж
  Идут продажи. Тип договора: договор долевого участия по 214 ФЗ
  Квартиры
  87 квартир в продаже, площадью от 31.63 до 99.9м²
  Этажей
  15-24
  Тип проекта
  Панельный
  Парковка
  Есть
  Срок сдачи Сдан — III кв. 2019 г. (55 корпусов)

  Квартиры в ЖК «Новая Охта»: характеристики и цены

  дата обновления 19 декабря 2018
  Комнатность Площадь, м² Стоимость, руб. Количество
  Все планировки
  Студия 31.63 — 32.33 2 641 000 — 2 950 000 2 планировки
  1 к. кв. 35.8 — 44.6 3 030 000 — 3 680 000 14 планировок
  2 к. кв. 55.4 — 67.4 4 095 000 — 5 249 000 61 планировка
  3 к. кв. 70.9 — 81.5 5 552 000 — 6 416 000 7 планировок
  4 к. кв. 93.5 — 99.9 7 013 000 — 7 493 000 3 планировки

  Плюсы и минусы ЖК «Новая Охта»

  • «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад» - давно существующая компания, которая имеет хорошую репутацию на рынке, как надёжный застройщик.
  • Значительная часть домов в проекте сдана, либо находится на завершающей стадии строительства.
  • Симпатичные современные дома с жизнерадостными фасадами создают благоприятное внешнее впечатление.
  • Экологическая ситуация, в целом нормальная - неподалёку лесной массив и река.
  • Активно развивающаяся социальная инфраструктура. На территории комплекса уже построены 3 детсада и начальная школа.
  • Есть детская поликлиника с врачами-специалистами. И полицейский участок.
  • Необходимо авторизоваться, чтобы оставить свое мнение.
  • Ближайшие станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» находятся в радиусе двух км, но добираться до обеих станций не слишком удобно. Улучшения ситуации не предвидится, поскольку новых станций метро в этом районе в обозримом будущем строить не планируют.
  • Учитывая класс жилья и удалённость от метро можно сказать, что цена панельных квартир для комплекса за пределами КАД несколько завышена.
  • Близость кольцевой автодороги с ее постоянным шумом и загазованностью.
  • Расстояние до старых городских кварталов приличное.
  • Необходимо авторизоваться, чтобы оставить свое мнение.

  О жилом комплексе «Новая Охта»

  дата обновления 03 декабря 2018, народный рейтинг - 3.9

  «Новая Охта» строится в Красногвардейском районе на территории бывшего п/п «Ручьи». Застройщиком является ЛСР. Недвижимость-СЗ. Жилой квартал будет представлять собой 61 здание комфорт-класса: 40 домов первого этапа строительства уже реализованы, 21 дом — будет построен вторым этапом. Окончание строительства второго этапа запланировано на 2020 год.

  По проекту облицовка фасадов производится по бесшовной технологии, которая повысит тепло и звукоизоляционные свойства помещений. В одном стиле будет проведено остекление балконов.

  Первая очередь была сдана в IV квартале 2014 года. Она включает в себя семь 18-19 этажных жилых многоквартирных домов более чем на 2 100 квартир. В III квартале 2015 года были сданы корпуса 1-5, 7 и 8. В IV квартале 2015 года сданы в эксплуатацию еще 7 корпусов под номерами 17- 26. В IV квартале 2016 года сданы корпуса 27-30, 35-37. Во всех квартирах произведена чистовая отделка, установлены стеклопакеты, двери, сантехника, счётчики расхода воды и электричества.

  В августе 2017 года «Группа ЛСР» вывела в продажу ещё 4 многоквартирных дома (корпуса 30-34) ЖК «Новая Охта». Здания рассчитаны в общей сложности на 846 жилых помещений. В квартирографии представлены студии, одно- и двухомнатные квартиры площадью от 29 до 77 кв. м. Здания введены в эксплуатацию и заселены. 

  В настоящее время компания приступила к строительству жилья на участке, примыкающем к реке Охта и ограниченном Муринской дорогой. Высота корпусов составит от 15 до 24 этажей. Все квартиры предполагается передавать дольщикам с улучшеной чистовой отделкой — предусмотрены остекление, межкомнатные двери, ламинат, обои под покраску, разводка электрики с установкой выключателей и розеток, разводка труб, сантехника, счетчики воды и электричества. Ведется строительство семи корпусов, 6 из них должны быть сданы в IV квартале 2018 года, и 1 в III квартале 2019. Кроме того, три многоуровневых паркинга уже работают и расположены на территории первого этапа. В проекте заложено строительство еще нескольких паркингов.

  Придомовая и дворовая территория первого этапа строительства благоустроена и озеленена: разбиты газоны, высажены кустарники и деревья, организованы дорожки и скамейки, установлены площадки для детских игр и занятий спортом, построены многоярусные автостоянки для гостей и жителей квартала.

  Сформированы также социальная и коммерческая инфраструктуры. Работает несколько продуктовых сетевых магазинов, 3 детских сада, начальная школа, детская поликлиника, поликлиническое отделение для взрослых и полицейский участок. В непосредственной близости расположены два государственных детских сада: ясли №26 и №35 (на 240 воспитанников каждый). Девелопер уже завершил их строительство, и 1 сентября 2018 года они приняли первых воспитанников. В 2019 году запланирован ввод среднеобразовательной школы на 825 учеников. 

  «Новая Охта» располагается в 400 метрах от Кольцевой автодороги, двух километрах от станции метро «Девяткино», в километре от железнодорожной станции Мурино. Через квартал ходят автобусы и маршрутные такси, на которых можно доехать до станций метро «Девяткино», «Академическая» и «Гражданский проспект». Автомобилисты могут воспользоваться двумя выездами на КАД — через Токсовскую и Пискаревскую развязку. 

  Близость КАД и промышленная направленность района плохо сказываются на его экологии. Экологическую обстановку квартала спасает отдалённое местоположение, близость лесного массива и реки.

  Расположение квартала обуславливает развитость его инфраструктуры — комплекс относится к Красногвардейскому району и граничит с Калининским, в которых давно сформированы торговые, образовательные, медицинские и досуговые сферы. В нескольких минутах езды – крупные ТРК - «МЕГА», «Рубикон», «Академ Парк» и другие.

  Кроме того, дома первого этапа уже заселены и обеспечены необходимой инфраструктурой. Жители пользуются магазинами шаговой доступности («Дикси», «Верный», «Пятерочка» и другие). Развита торгово-сервисная инфраструктура, работают аптеки, отделения банков, салоны красоты, кафе, фермерские магазины, центры детского развития. 

  Новости и статьи

  Новички ноября: дешевое жилье прекратило размножаться
  7 декабря 2018 в 15:11 1069
  Новички ноября: дешевое жилье прекратило размножаться

  Застройщики в конце осени решили не снижать активность и продолжали радовать покупателей жилья новыми проектами. Но это в Петербурге. Ленобласть будто выдохлась и перестала производить квартиры по цене от 1 млн рублей.

  Бесплатное жилье: стоит ли бояться льготных соседей?
  4 декабря 2018 в 14:23 1551
  Бесплатное жилье: стоит ли бояться льготных соседей?

  Покупатели строящихся квартир попадают в зону риска несмотря на все защищающие их законы. Но кроме риска оказаться обманутым дольщиком они сталкиваются и с другими неприятностями, которые могут испортить жизнь новосела. Насколько страх жить в одном доме с очередниками оправдан?

  Все новости и статьи40

  Как добраться

  дата обновления 03 декабря 2018
  Общественным транспортом: от ст. м. «Гражданский проспект» на автобусе №177 «Ул.Даниила Хармса», она находится в нескольких шагах от строящихся корпусов. Другой способ - на электричке до станции «Мурино», но пешком придется пройти чуть больше - около 1,5 км. Электрички отправляются с Финляндского вокзала с интервалом в 10-20 минут.

  Для автомобилистов: воспользоваться съездом в створе Пискаревского проспекта, выехать на Муринскую дорогу и двигаться прямо 500 м, строящийся ЖК будет по правую сторону. Альтернативный способ – воспользоваться развязкой на дорогу в сторону Матоксы.

  Мнение портала

  дата обновления 19 октября 2018
  Мнение, октябрь 2018 19 октября 2018

  Авторитет «Группы ЛСР» в Петербурге весьма высок. У компании максимальный балл «А+» в региональном рейтинге застройщиков, многие ее проекты, в том числе и «Новая Охта», включены экспертами в Белый список новостроек, что говорит об их высокой надежности.  Проект развивается последовательно. К середине октября 2018 года сданы уже 40 корпусов, тут вырос практически целый микрорайон. На стадии строительства еще 11 домов второго этапа. В 2017 году для удобства покупателей застройщик решил объединить два своих соседних проекта в один жилой комплекс под общим названием «Новая Охта». По планам, в последнем квартале нынешнего года 10 из 11 корпусов второго этапа должны быть введены в строй. По правде говоря, в том, что так и произойдет, сомнений у нас нет. Дома возводятся быстро и на середину октября находятся на высокой стадии готовности — завершаются фасадные, ведутся внутренние работы и др. Учитывая привычные для «Группы ЛСР» высокие темпы, к концу года все будет завершено.

  О сильных и слабых сторонах жилого комплекса мы говорили в прошлых мнениях портала. Отметим, что 2017 год стал годом развития здешней инфраструктуры. 1 сентября открыла свои двери для ребят построенная еще в 2016 году начальная школа, совмещенная с детсадом. А в конце октября были введены в эксплуатацию два детских сада, рассчитанные на 240 мест каждый. Как и обещали власти, в 2018 году оба садики начали работать. В 2019 году должно завершиться строительство школы на 825 учащихся. Стало быть в обозримом будущем она должна вступить в строй. Еще одна школа на 1000 мест появится на участке 35, строительство ее запланировано на в 2022 год. Кроме того, в планах возведение еще одной школы на 825 мест (на участке 62), правда точный срок ее строительства пока не определен. Стоит упомянуть также, что на 2019 г. намечено проектирование, а затем (после 2020-го) — строительство поликлиники для взрослых. Хотя детская поликлиника уже работает, равно как и поликлиническое отделение для взрослых. До конца текущего года на территории «Новой Охты» также будет разбит сквер с хоккейной площадкой.

  Резюмируя все сказанное, отметим, что в настоящий момент в новом ЖК сделано уже немало в плане развития социальной инфраструктуры. Работа продолжается, идет комплексное развитие территории, и в ближайшие годы ситуация улучшится. Тем, кто купил или покупает тут жилье, стоит быть готовыми к ожиданию, но данная ситуация типична для всех новых микрорайонов.

  Еще один вопрос, который обсуждается новоселами, это развитие дорожно-транспортной сети (улицы Маршака, Чуковского, Муринская дорога и др.). При строительстве ряда дорог возникли задержки. Предполагается, что в текущем году все должно быть сделано, однако это не в компетенции застройщика, поскольку дорожная сеть — в зоне ответственности городских служб. А вот предложение жителей сделать заезд в микрорайон прямо с КАД, продлив для этого улицу Маршака, вряд ли будет реализовано. Причина в том, что эта территория находится в федеральной собственности и город тут ничего делать не может. Зато есть информация о шумовых экранах, которые будут установлены между КАД и жилыми домами. Документация по ним согласована и до конца 2018 года экраны, защищающие жителей от шума с кольцевой, должны быть смонтированы.

  Еще один вопрос касается парковки машин рядом с домами мест. Как утверждают жители на форумах, места для машин рядом с жилыми корпусами немного и в перспективе возможны проблемы с парковкой. Правда, стоит признать, что в построенных на территории ЖК паркингах свободное еще около половины машиномест, так что для автовладельцев выход (хоть и не бесплатный), но все же есть.

  Одним словом, новый микрорайон развивается. Квартиры тут пользуются хорошим спросом: все-таки это городской, а не областной район, квартиры удобные и современные, а цена на них достаточно демократична. Но поскольку жилых корпусов в «Новой Охте» очень много, то и доступные варианты пока есть — на вторую половину октября в наличии остается свыше трехсот квартир. Среди ближайших новостроек, где ведутся продажи, можно назвать еще один проект  «Группы ЛСР» - ЖК «Цветной город», а также жилые комплексы «Новое Мурино» от «ЦДС» (рейтинг застройщика «B+», ЖК уже сдан) и ЖК «Старая крепость», который строит «РосСтройИнвест» (рейтинг «A+»).

  Мнение, январь 2017 13 января 2017

  С самого начала судьба этого проекта не вызывала особых вопросов. Порукой тому - реноме компании «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» - одного из крупнейших игроков строительного рынка России. Высший балл «А+» в региональном рейтинге застройщиков говорит сам за себя. Кроме того, эксперты включили жилой комплекс «Новая Охта» в Белый список новостроек Петербурга и Ленобласти, как один из наиболее надежных проектов компании.

  2016-й год оправдал надежды дольщиков: корпуса «Новой Охты» вводились в строй в соответствии с намеченными планами. Активно велось строительство домов последней очереди, сдать их планируется в 2017 году. Нет никаких сомнений в том, что застройщик уложится в срок. По состоянию на январь текущего года корпуса 31, 32, 33, 34, 38 возведены. В них ведутся кровельные, отделочные работы, остекление окон и балконов, работы по устройству сетей и др. Корпуса 39-40 в настоящее время достраиваются — монтаж панелей ведется уже на уровне последнего 19-го этажа.

  Интересным вариантом на фоне других домов «Новой Охты» выглядят корпуса 28 и 30, которые будут оборудованы системой «умный дом». В них появится автоматизированная система сбора данных по воде и отоплению, цифровое телевидение, открытая интернет-сеть и др.

  О плюсах и минусах жилого комплекса подробно сказано в прошлогоднем мнении портала. С тех пор ситуация не изменилась. Слабых мест у ЖК два. Во-первых, недостаточная обеспеченность социальными объектами. Однако инфраструктура постепенно формируется и со временем все нормализуется. Во-вторых, удаленность от метро. С этим сложнее. Своя станция метрополитена в шаговой доступности этой окраине Красногвардейского района не светит, обольщаться тут не стоит (запланированная станция «Ручьи» не близко, к тому же по планам она должна появиться до 2038 года). Зато, в сравнении с муринскими новостройками, у «Новой Охты» есть важнейший плюс: отсюда гораздо проще выехать на КАД и в петербургские кварталы, расположенные в пределах кольцевой.

  Демократичная цена квартир (особенно если учесть, что они продаются с отделкой), широкий выбор вариантов на любой вкус и кошелек, надежность застройщика, городская прописка — в сумме это определяет хороший спрос на квартиры. Что касается альтернативы, то ближайшее чуть более выгодное предложение — это ЖК «Цветной город». Его также строит «ЛСР», но проект стартовал позже и цены здесь пока ниже. Более дорогие квартиры в еще одном ЖК от этого же застройщика — «Новая Охта. На речке». В новостройках конкурентов цены ниже, но из ближайших доверия заслуживает разве что ЖК «Старая крепость» от «РосСтройИнвеста» (высокая оценка «A+» в рейтинге застройщиков). В двух других соседних новостройках цены существенно ниже, но налицо нарушение сроков сдачи. Это касается ЖК «Новое Мурино» (объект компании «ЦДС», рейтинг «B+») и особенно ЖК «Воронцов» от компании «СпецКапСтрой СПб».

  31 августа 2015

  Масштабный проект от одной из крупнейших строительных компаний России сразу после анонса обратил на себя внимание желающих купить новую квартиру. Комплексное освоение территорий — одно из наиболее развиваемых направлений деятельности крупных компаний и судя по успеху предыдущих, можно прогнозировать аналогичный результат и у комплекса «Новая Охта».

  Застройщик верен себе и использует при возведении технологию панельного домостроения. Этот подход позволяет соблюдать заявленные сроки сдачи, к тому же у компании есть собственные комбинаты, способные полностью обеспечить потребности строительства даже таких крупных проектов. Репутация у «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» стабильная. Некоторые нарекания по соблюдению сроков сдачи домов и по качеству строительства у клиентов к компании есть, но при таких масштабах деятельности без критики в свой адрес обойтись сложно. Что же касается ЖК «Новая Охта», то тут особых претензий к ЛСР пока нет.

  Когда едешь по КАД, то  «Новую Охту» замечаешь сразу. Симпатичные современные дома с жизнерадостными зелеными фасадами создают благоприятное впечатление. В таком доме хочется поселиться. «Новая Охта» относится к экономклассу. Это классический масс-маркет, т. е. жильё для массового покупателя. Проект имеет свои плюсы и минусы.

  Экологическая ситуация, в целом нормальная. Все-таки лесной массив неподалеку — это большое дело. Но с другой стороны от близости кольцевой автодороги с ее постоянным шумом и загазованностью никуда не деться. И если часть домов ЖК отстоит от КАД достаточно далеко, то самые ближние дома, можно сказать, принимаются на себя весь удар. Жить в таком доме, конечно, не каждому по нраву, но зато здесь ниже цена.

  Социальная инфраструктура здесь пока оставляет желать лучшего. Но со временем все запланированные объекты будут построены и жизнь наладится. Да, пока новоселам придется терпеть некоторые неудобства, но цена на квартиры все это компенсирует. К тому же перед обитателями Мурино — Девяткино у новоселов «Новой Охты» есть одно существенное преимущество: городская прописка. Жилой комплекс построен в Красногвардейском районе и соответственно его жильцы имеют полное право пользоваться социальными объектами уже существующими в районе. Да, расстояние до старых кварталов приличное, но это общий недостаток всех новых районов за кольцевой.

  Транспортная ситуация: тут есть и плюсы, и минусы. Минус это, конечно, удаленность от метро. Ближайшие станции «Девяткино»  и «Гражданский проспект» находятся в радиусе двух км, но добираться до обеих станций не слишком удобно. Улучшения ситуации не предвидится, поскольку новых станций метро в этом районе в обозримом будущем строить не планируют. В то же время для автомобилистов безусловный плюс в том, что недалеко от жилого массива есть развязка КАД на Пискаревском шоссе. Тем самым они не завязаны на перегруженную развязку КАД с Токсовским шоссе, где постоянно возникают пробки.

  Квартиры в ЖК «Новая Охта» весьма разноплановые, но в целом для экономкласса очень приличные. Во многих квартирах просторные кухни столовые, удобные прихожие, в которых предусмотрено место под гардеробные. В квартале есть большие квартиры площадью свыше ста кв. м, рассчитанные на большие семьи с детьми. А есть и компактные варианты для тех, кто живет один. Одним словом, жилой комплекс рассчитан на все категории покупателей. Также очевидный плюс небольшое количество квартир на лестничной площадке, что снижает нагрузку на лифты.

  Кстати, любопытный штрих: улицы в новом жилом массиве носят имена знаменитых детских поэтов и писателей. Это очень отрадно и поучительно для детей, которые будут жить в «Новой Охте».

  Конкурентов у «Новой Охты» хватает, поскольку всего в километре находится множество объектов, относящихся к локации Мурино — Девяткино. Цена квадратного метра во всех этих новостройках сопоставима с «Новой Охтой». Но надо сказать, что у этих жилых комплексов перед «Новой Охтой» есть одно существенное преимущество: они расположены в пешей доступности от станции метро «Девяткино». Учитывая это обстоятельство, можно сказать, что цена панельных квартир в «Новой Охте» за пределами КАД может показаться несколько завышенной.

  Среди расположенных поблизости альтернативных новостроек можно назвать ЖК «Новое Мурино», «Старая крепость», «Воронцов», ЖК в поселке Мурино, «Муринский»... Конкурентом по цене может выступить, например, «Северная долина» от «Главстрой-СПб».

  Интервью с представителем компании «Группа ЛСР»

  дата обновления 08 июня 2018
  Все интервью2

  Документация

  Еще файлов

  Новостройки рядом c ЖК «Новая Охта»

  • 754
   «Новое Мурино»
   от 2 566 тыс. ₽
   на расстоянии 0.88 км
  • 385
   «Старая крепость»
   от 2 000 тыс. ₽
   на расстоянии 1.27 км
  • 8
   Удача
   от 1 226 тыс. ₽
   на расстоянии 2 км
  • 43
   «Гамма»
   от 1 070 тыс. ₽
   на расстоянии 2.05 км

  Cредняя стоимость 1-к квартиры в ЖК «Новая Охта» составляет 73 000 ₽/м²

  Отзывы о ЖК «Новая Охта» 842

  Последний написан 7 дней назад
  Чтобы подписаться на ветку комментариев, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
  Если Вам надоело каждый раз вводить капчу и быть NoName пользователем, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
  Вы еще не голосовали за данный ЖК, проголосуйте:
  оценка расположения
  оценка проекта
  оценка надежности
  Если Вам надоело каждый раз вводить капчу и быть NoName пользователем, зарегистрируйтесь или авторизуйтесь.
  Вы еще не голосовали за данный ЖК, проголосуйте:
  оценка расположения
  оценка проекта
  оценка надежности
  0 -1 +1
  12 декабря 2018 в 12:50
  Во вконтакте нашла свежие фотки 7 дома. Говорят, что примерно такая картина сейчас во всех домах. Даже не знаю, успеют ли их сдать до конца месяца, если они в таком состоянии
  0 -1 +1
  10 декабря 2018 в 10:36
  Захар, с транспортной доступностью вообще караул. Вы думаете продление Маршака изменит ситуацию? В любом случае, единственный вариант выбраться в город - это Муринская дорога, которая битком набита по утрам
  0 -1 +1
  11 декабря 2018 в 14:13
  Это да( по утрам вереница на протяжении всей МД тянется. По пути в нее еще вклиниваются те кто выезжает с Хармса и Маршака. такие дела(
  0 -1 +1
  6 декабря 2018 в 11:01
  Надо еще писать обращения с требованием продления пр. Маршака, поскольку сейчас, согласно комплексной схеме организации дорожного движения, предполагающий строительство дорог до 2033 года, в нашем районе развитие транспортной системы не предусмотрено
  0 -1 +1
  3 декабря 2018 в 15:12
  А есть какие новости от инициативной группы по поводу строительства образовательных учреждений?
  0 -1 +1
  5 декабря 2018 в 17:50
  ИГ направляла обращения уполномоченному по правам ребенка, оттуда пришел ответ, мол вопрос строительства школ находится на контроле правительства. О принятых решениях сообщат дополнительно. Если интересно, можете почитать полный текст ответа уполномоченного по правам ребенка
  0 -1 +1
  28 ноября 2018 в 13:19
  Из комитета по транспорту пришел ответ про 214 маршрутку. Если коротко, то восстановление работы маршрутки, а также создание новых маршрутов НЕ предвидится
  0 -1 +1
  26 ноября 2018 в 09:32
  Привет! Кто-нибудь следит за ходом строительства школы на 825 мест? Ее успеют открыть к 1 сентября?
  0 -1 +1
  27 ноября 2018 в 19:20
  На встрече с главой района было озвучено, что школу введут в эксплуатацию к 1 сентября.
  0 -1 +1
  21 ноября 2018 в 12:08
  В СМИ пишут, что жители НО подали иск в суд на КИО, и в декабре состоится первое заседание
  0 -1 +1
  19 ноября 2018 в 11:28
  Соседушки есть какая информация по строительству пешеходного перехода через КАД?
  0 -1 +1
  20 ноября 2018 в 17:07
  В ближайшей перспективе переход через КАД, также как и поликлиника, и школа НЕ предвидятся
  0 -1 +1
  13 ноября 2018 в 15:58
  Кто в курсе, что за ЧП сегодня ночью в НО произошло??? Сирена минут 15 выла, а потом свет отключился во всем районе! Жуть!
  0 -1 +1
  14 ноября 2018 в 13:01
  В СМИ об этом происшествии уже написали. Оказалось, что ничего серьезного, просто скачок напряжения на подстанции. Но выглядело все это очень жутко! Прям апокалипсис какой-то...
  0 -1 +1
  12 ноября 2018 в 14:18
  Скажите, пожалуйста,а во втором этапе НО строительство школы тоже не предусмотрено? (
  0 -1 +1
  Анатолий
  #
  8 ноября 2018 в 10:55
  ЛСР новый фотоотчет выложил. Застраивают район активно. Парковок мало(
  0 -1 +1
  5 ноября 2018 в 09:38
  Добрый день! Про нашу злополучную дорогу есть какие новости? Уже ведь и НТВ, и ЛДПР про нас сюжеты сняли. Это как-то может повлиять на решение проблемы, иди для них мы - чисто инфоповод?
  0 -1 +1
  7 ноября 2018 в 12:25
  Нет конечно, ничего не решается( Жители сейчас массово электронные письма рассылают в Комитет по контролю за имуществом, в Администрацию Красногвардейского района, ну и в Администрацию президента до кучи
  0 -1 +1
  30 октября 2018 в 10:06
  Здравствуйте, соседи, есть у кого-нибудь информация по недавнему происшествию в НО? На Муринской дороге, 74\1 сработала пожарная сигнализация, приезжали пожарные
  0 -1 +1
  1 ноября 2018 в 21:02
  В 4 подъезде в подвале произошло задымление, потому что-то кто-то бросил окурок. Обошлось без жертв

  Подписаться на обновления в ЖК «Новая Охта»

  Мы сообщим вам об обновлении информации в этом ЖК: о появлении новых акций, изменении цены и добавлении новых фото.